+30 210 2323163 - 181 contact@parkotritsis.gr

Φορέας Διαχείρισης

Σκοπός

Ο Φορέας Διαχείρισης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»».

Εδρεύει στο Δήμο Ιλίου Αττικής, στη θέση Πύργος Βασιλίσσης και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Σκοπός του Φορέα Διαχείρισης είναι:

  • Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών και μαθητών, καθώς και η ανάδειξη της ιδιαίτερης αξίας του πρασίνου εντός του αστικού ιστού, με κάθε πρόσφορο μέσο, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εντός του πάρκου, αλλά και εκτός αυτού, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και πρόσφορο.
  • Η εκπόνηση μελετών και η υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας και εκπαίδευσης στο χώρο του Πάρκου, στον αστικό ιστό και στο φυσικό περιβάλλον της Αττικής.
  • Η διαχείριση και προστασία των θεσμοθετημένων υγρότοπων «Ρέμα Πύργου Βασιλίσσης» και «Τεχνητός Υγρότοπος Νερών Πύργου Βασιλίσσης», όπως και της ορνιθοπανίδας και των άλλων μορφών άγριας ζωής που αυτοί φιλοξενούν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής (Ν. 4277/2014)  και της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ο Φορέας Διαχείρισης έχει κοινωφελή χαρακτήρα και είναι μη κερδοσκοπικός, τυχόν δε έσοδα από τις δραστηριότητές του διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων και την επίτευξη των σκοπών του.

Κανονισμοί λειτουργίας
Κανονισμός λειτουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης” (ΦΕΚ 207 Β 2019)

 

Οργανόγραμμα

Μέλη Δ.Σ. 2016

Ο Φορέας Διαχείρισης διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομικών και απαρτίζεται από:

α. Δύο μέλη, που υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από τον Περιφερειάρχη Αττικής. Το ένα από τα μέλη αυτά υποδεικνύεται ως Πρόεδρος του Δ.Σ..

β. Ένα μέλος, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ).

γ. Ένα μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

δ. Ένα μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Δήμαρχο Ιλίου.

ε. Ένα μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

στ. Ένα μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ζ. Ένα μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

η. Ένα μέλος από την Κοινωνία των Πολιτών (και ιδίως από μη κυβερνητικές οργανώσεις ή κοινωνικούς συνεταιριστικούς φορείς, με καταστατικό σκοπό συναφή με το σκοπό του Φορέα Διαχείρισης, που δραστηριοποιούνται, κατά προτεραιότητα, εντός του χώρου του Πάρκου Τρίτση και για την προστασία αυτού ή στον ευρύτερο χώρο της Δυτικής Αθήνας), που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Περιφερειάρχη Αττικής.

 

Το Δ.Σ. του Πάρκου συγκροτήθηκε σε σώμα την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016.

Πρόεδρος: Ιωάννης Ν. Πολύζος, ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Β. Ελαιοτριβάρης, Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Αστικών Υποδομών Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Γραμματέας: Κων/νος Ν-Α. Σερράος, Καθηγητής τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ταμίας: Παναγιώτης Σπ. Τσαρμπόπουλος, Υπάλληλος στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

 

Μέλη:

Θεόδωρος Μ. Κουτσοθεοδωρής, Ειδικός Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού τομέα Αθηνών

Στυλιανός Γ. Βανδώρος, μέλος του Σωματείου «Φίλοι του Πάρκου Τρίτση»

Ιωάννης Θ. Μαυροειδάκος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)

Μαρίνος Ι. Ρουσιάς, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, ειδικός συνεργάτης ΥΠΕΝ

Γεώργιος Σ. Παπαδάκης, Καθηγητής Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/50469/7365 (ΦΕΚ 451/ΥΟΔΔ/08.08.2018) ορίζεται η Μαρία Σ. Παπαφωτίου, Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικό μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Γεωργίου Παπαδάκη

 

Αναπληρωματικά μέλη:

Νικόλαος Γ. Μπελαβίλας, Αναπληρωτής Καθηγητής τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Μαρία Δ. Μπολτά, Ελεύθερη Επαγγελματίας με ειδικότητα σε θέματα κοινωνικής οικονομίας

Ευθύμιος Γ. Κοκκίνης, μέλος του Σωματείου «Φίλοι του Πάρκου Τρίτση»

Μόσχος Γ. Διαμαντόπουλος, Γενικός Διευθυντής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)

Εμμανουήλ Ι. Πούλιος, Ελεύθερος Επαγγελματίας

Σπυριδούλα Ι. Μαργαρίτη, Καθηγήτρια Φιλόλογος

Παναγιώτης Γ. Καλαράς, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιατρός

Δημήτριος Σ. Μανωλάκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/50469/7365 (ΦΕΚ 451/ΥΟΔΔ/08.08.2018) ορίζεται η Αγγελική Τ. Παρασκευοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως αναπληρωματικό μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημητρίου Μανωλάκου

Δημήτριος Κ. Μέλισσας, Καθηγητής τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Συνεδριάσεις / Αποφάσεις ΔΣ

Το ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Φορέα, στο Πάρκο Τρίτση. Οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές για όποιον/α ενδιαφέρεται να τις παρακολουθήσει.

Ημερήσια Διάταξη

Αποφάσεις ΔΣ

The folder “/home/parkotritsis/oldsite.parkotritsis.gr/wp-content/uploads/2020/03/../../DS/PDF-Apofaseis” was not found at: “https://oldsite.parkotritsis.gr/wp-content/uploads/2020/03/../../DS/PDF-Apofaseis”.

 

Πρακτικά Συνεδριάσεων

Το ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Φορέα, στο Πάρκο Τρίτση. Οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές για όποιον/α ενδιαφέρεται να τις παρακολουθήσει.

Ημερήσια Διάταξη

Αποφάσεις ΔΣ

The folder “/home/parkotritsis/oldsite.parkotritsis.gr/wp-content/uploads/2020/03/../../DS/PDF-Apofaseis” was not found at: “https://oldsite.parkotritsis.gr/wp-content/uploads/2020/03/../../DS/PDF-Apofaseis”.

 

Πρακτικά Συνεδριάσεων