Ανακοινώνονται οι κάτωθι αναμορφωμένοι πίνακες των αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 885/5/04-10-2022 Ανακοίνωσης (ΣΟΧ 1/2022) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

 

0_ Α47-5η ΤΑΚΤΙΚΗ_ΨΚΑ4465ΧΞΚ-ΓΗΧ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
1_ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΚΩΔ. 101
2_ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΚΩΔ. 102
3_ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΚΩΔ. 103
4_ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΚΩΔ.101
5_ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΕ ΚΩΔ. 102-103
6_ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΔΕ ΚΩΔ. 101
7_ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΥΕ ΚΩΔ. 102
8_ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΥΕ ΚΩΔ. 103