Ο Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων & Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας “Αντώνης Τρίτσης” προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Βιοκλιματική ανάπλαση “έξυπνης” διαδρομής» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1.495.254,98 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 181459.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 15-06-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί 22-06-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Επισυνάπτονται:

Διακήρυξη (pdf)

Μελέτη (pdf)

ΤΕΥΔ (pdf, word)