Ο Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων & Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας “Αντώνης Τρίτσης” προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Στεγάνωση της Λιμνοδεξαμενής Νο5 και του καναλιού που συνδέει τις Λίμνες Νο5 και Νο6» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 829.410,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 95134.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 13-01-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί 18-01-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Επισυνάπτονται η

Διακήρυξη ( πλήρης, περίληψη )
Μελέτη (PDF)
ΤΕΥΔ ( PDF, word )