Μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης του κεντρικού συστήματος φίλτρων ανακυκλοφορίας νερού, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις με σκοπό να αξιολογηθεί η ποιότητα των υδάτων στις λίμνες και στο κανάλι του πάρκου.
Οι μετρήσεις αφορούν σε φυσικοχημικές παραμέτρους (θερμοκρασία |οC| και διαλυμένο οξυγόνο-DO |ppm|).
Στον χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνονται τα σημεία δειγματοληψίας καθώς και τα σχετικά αποτελέσματα.


Τιμές αποτελεσμάτων ανάλυσης υδάτων πάρκου