Ο θεσμός των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α. πρώην Κ.Π.Ε.) στην χώρα μας ξεκινάει το 1993, με την ίδρυση του πρώτου κέντρου στην Κλειτορία, της επαρχίας Καλαβρύτων, του Νομού Αχαΐας. Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνη Τρίτση είναι το τελευταίο από τα 57 Κ.Ε.ΠΕ.Α. που θεσμοθετήθηκαν και λειτουργούν στην Ελλάδα.

Με την από 16.05.2017 επιστολή του προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνη Τρίτση αιτήθηκε κατόπιν ομόφωνης απόφασής του (Απόφαση 8, Συνεδρίαση 2/10.11.2016 Θέμα 4ο) την δημιουργία ενός Κ.Ε.ΠΕ.Α. εντός του Πάρκου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων. Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. προχώρησε στην ίδρυση του Κ.Ε.ΠΕ.Α. στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνη Τρίτση τον Φεβρουάριο 2018 (ΦΕΚ 684/Β/2018). Το 2019 υπογράφηκε η σύμβαση για τη στέγαση εντός του Πάρκου του Κ.Ε.ΠΕ.Α., μεταξύ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Τρίτση.

Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. στελεχώθηκε στις 27/06/2022 με 3 εκπαιδευτικούς. Έκτοτε εκπονεί και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Επίσης οργανώνει και παρέχει επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς και συνεργάζεται με Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και δημόσιους ή ιδιωτικούς επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.