Ο Φορέας Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης” προκηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών για την Πυρασφάλεια και Πυρόσβεση Κτιρίων, Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Χώρου του Μητροπολιτικού Πάρκου “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 231.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 26.6.2023 και ώρα 13.00μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α: 192843).

Επισυνάπτονται:
Διακήρυξη
ΕΕΕΣ σε μορφή pdf
ΕΕΕΣ σε μορφή xml