Ο Φορέας Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης” προκηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την πυρασφάλεια και πυρόσβεση κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του Μητροπολιτικού Πάρκου ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 112.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 29.4.2023 και ώρα 16:30μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α: 349131).

Επισυνάπτονται:
Διακήρυξη
Μελέτη
ΕΕΕΣ σε μορφή xml
ΕΕΕΣ σε μορφή pdf