Ο Φορέας Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης” προκηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης στο Μητροπολιτικό Πάρκο “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 45.550,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 28.7.2023 και ώρα 13.00μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α: 198455).
Επισυνάπτονται:
Διακήρυξη
ΕΕΕΣ σε μορφή pdf
ΕΕΕΣ σε μορφή xml