Ο Φορέας Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων & Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας “Αντώνης Τρίτσης” προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος” εκτιμώμενου προϋπολογισμού 42.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 02/08/2021 και ώρα 15.00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α: 135771).

Επισυνάπτονται:

Διακήρυξη (pdf)

ΕΕΕΣ (pdf)