Ο Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων & Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας “Αντώνης Τρίτσης” προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού  για την  “Παροχή υπηρεσιών κλαδέματος υψηλών και καρποφόρων δέντρων” εκτιμώμενου προϋπολογισμού 59.400,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται στις 28-06-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Επισυνάπτονται:

Διακήρυξη (pdf)

Περίληψη Διακήρυξης (pdf)

ΤΕΥΔ (docx)