Τίτλος του έργου: Περιβαλλοντική, Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης”
«Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2020» – Άξονας προτεραιότητας 2: Καινοτόμες δράσεις – Έξυπνες πόλεις

Δικαιούχος: Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»
Προϋπολογισμός: 3.000.000,00€

Το έργο «Περιβαλλοντική, Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης”» με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο μέσα από ένα δίκτυο παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν, είχε ως επιδίωξη, πέραν από τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης του χώρου, τη χρήση μεθόδων και υλικών με βάση τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, λαμβάνοντας υπόψιν τις αρχές της οικολογίας και της βιωσιμότητας και αποσκοπώντας στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Στόχος του έργου ήταν να αποτελέσει το Πάρκο πόλο έλξης επισκεπτών και να μετατραπεί σε ένα Πρότυπο Μητροπολιτικό Περιβαλλοντικό Πάρκο.

Οι παρεμβάσεις κινήθηκαν σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση, αφορούσε στην ανάγκη υλοποίησης των βασικών σκοπών του Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», τη διαχείριση και προστασία των θεσμοθετημένων υγροτόπων “Ρέμα Πύργου Βασιλίσσης” και “Τεχνητός Υγρότοπος Νερών Πύργου Βασιλίσσης”, όπως και της ορνιθοπανίδας και των άλλων μορφών άγριας ζωής που αυτοί φιλοξενούν, σύμφωνα με τις οδηγίες του ν.4277/2014 (Νέο ΡΣΑ/Αττικής) και της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Εξασφαλίστηκε η υδατοστεγανότητα στη λεκάνη της τεχνητής λίμνης Νο 5 και του τεχνητού καναλιού, που παρουσίαζαν σημαντικές απώλειες υδραυλικού φορτίου (διαρροές). Επισημαίνεται ότι πριν την υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε η καταγραφή και η μεταφορά της ορνιθοπανίδας και των λοιπών ειδών της υπό κατασκευή λίμνης με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τον Φορέα Διαχείρισης σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την προστασία και ασφάλεια της πανίδας.

Μεταφορά και καταγραφή πανίδας

Στεγάνωση λιμνοδεξαμενής και καναλιού – ΠΡΙΝ

Στεγάνωση λιμνοδεξαμενής και καναλιού – ΜΕΤΑ

Στη συνέχεια υλοποιήθηκε η συντήρηση και αποκατάσταση του σταθμού καθαρισμού του νερού ανακυκλοφορίας των λιμνοδεξαμενών του πάρκου ως συμπληρωματική και συνεκτική δράση, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία της τροφοδοσίας και αναπλήρωσης των αποκαταστημένων λιμνοδεξαμενών μέσω του καναλιού με νερό και κατά συνέπεια την αύξηση της βιωσιμότητας.

Συντήρηση και αποκατάσταση του κεντρικού συστήματος φίλτρων – ΠΡΙΝ

Συντήρηση και αποκατάσταση του κεντρικού συστήματος φίλτρων – ΜΕΤΑ

Η δεύτερη κατεύθυνση αφορούσε στη δημιουργία μιας διαδραστικής διαδρομής, που διατρέχει τον επιμήκη άξονα κίνησης του Πάρκου, διαμορφωμένη με βιοκλιματικά υλικά, με την ταυτόχρονη ενίσχυση του πρασίνου στα γειτνιάζοντα τμήματα. Κατά μήκος της διαδρομής τοποθετήθηκαν διαδραστικές οθόνες με ενημερωτικό υλικό σε επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος.

Βιοκλιματική ανάπλαση “έξυπνης” διαδρομής – ΠΡΙΝ

Βιοκλιματική ανάπλαση “έξυπνης” διαδρομής – ΜΕΤΑ

Το σύνολο των παρεμβάσεων προσανατολίστηκε στη βελτίωση της προσβασιμότητας και ένταξης όλων των πολιτών στο πάρκο, στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητά τους και εν γένει στη συνολική βελτίωση του τοπίου που καλείται να βιώσει ο επισκέπτης.

Η συνολική απορροφησιμότητα της χρηματοδότησης από το Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020» ανήλθε σε ποσοστό 93,2%.