για το Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων & Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»

26 Οκτωβρίου, 2020

Αναρτάται σήμερα 26-10-2020 η υπ’ αριθμ. 638/26-10-2020 ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ «Περιβαλλοντική Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης Τρίτσης»

Το παρόν συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων η οποία αρχίζει την 27-10-2020 και λήγει την 05-11-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή 23, Ίλιον 13122, απευθύνοντας την στο Πρωτόκολλο του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων & Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης», υπόψη κυρίας Μίνας Χατζηαθανασίου, Γενικής Διευθυντρίας.

_

 

 

 

_______________

Ανακοίνωση Η_ΥΠ’ΑΡΙΘΜ_ΣΟΧ1

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ_ΣΟΧ1

Περίληψη ανακοίνωσηςΥΠ’ΑΡΙΘΜ_ΣΟΧ1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ-02.12.2019-1 (1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΥ

 

Πρακτικό ανάρτησης αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣOX 1/2020 προκήρυξης

13 Νοεμβρίου, 2020

Προβαίνουμε σήμερα την 13/11/2020 στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων υπ’ αριθμ. 638/26-10-2020 Ανακοίνωσης (ΣΟΧ 1/2020) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την για την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ «Περιβαλλοντική Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης Τρίτσης ».

Το παρόν συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων, οι οποίες υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ, για χρονικό διάστημα από 14- 11-2020 μέχρι και 23-11-2020.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ12020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

101 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

102 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

103 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

104 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
104 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
104 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ