Ο Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης του πάρκου, σύμφωνα με όσα περιγράφονται παρακάτω:

 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και  Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Σπύρου Μουστακλή 23, Ίλιον

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   30 Νοεμβρίου 2020 – 11:00
Tεχνικές Προδιαγραφές ΝΑΙ (σύμφωνα με τα παρακάτω)
Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη Τιμή
Διάρκεια σύμβασης 10/12/2020 έως 10/06/2021
ΚΑ Λογιστικής του Φορέα Κ.Α. 61
Προϋπολογισμός  214.000 € πλέον του Φ.Π.Α. 24%
Διαδικασία ανάθεσης Απευθείας ανάθεση Covid 19 – άρ. 26, της από 14-03-2020 Π.Ν.Π, «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19», όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177/Α/15-9-2020).

 

 

 

 

 

 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 • Ο Φορέας Διαχείρισης θα αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για την άκρως εξειδικευμένη φύλαξη (Patrol) των εγκαταστάσεων, εργοταξίων, κτιριακών συγκροτημάτων και εν γένει του συνόλου του Πάρκου, με επανδρωμένο προσωπικό το οποίο θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, με δύο οχήματα και έναν φύλακα ανά βάρδια, και με παράλληλη τεχνική υποστήριξη και παροχές υπηρεσιών αμιγών προδιαγραφών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
 • Το προσωπικό που θα απασχολείται πρέπει να είναι εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο, μέσα από σεμινάρια, όπως επίσης οφείλει να καταρτιστεί ένα εχέμυθο σχέδιο εκτάκτου ανάγκης (εκκένωση κτιρίων λόγω πυρκαγιάς, σεισμού, απειλητικού τηλεφωνήματος, τοποθέτησης βόμβας κ.λ.π).
 • Με την λήψη του αντίστοιχου σήματος, οι χειριστές του Κέντρου οφείλουν να προβούν σε μια σειρά ενεργειών όπως: 1. Ειδοποίηση της Αμέσου Δράσεως, όταν χρειαστεί ή λοιπών σωμάτων ασφαλείας όπως Πυροσβεστική, αντιτρομοκρατική υπηρεσία κλπ. 2. Ταυτόχρονη ενημέρωση του συνδρομητή και των εξουσιοδοτημένων προσώπων που έχει ο ίδιος καθορίσει να ενημερώνονται και κατά σειρά προτεραιότητας. 3. Αποστολή περιπολικού οχήματος προκειμένου να επιληφθεί των περαιτέρω ενεργειών.
 • Για την αρτιότερη ασφάλιση του σημείου, η ανάδοχος εταιρεία θα εγκαταστήσει συστήματα ασφαλείας κλειστού κυκλώματος βιντεοεπιτήρησης, δικτυακού τύπου (TCP/IP), δικτυοκεντρικής αρχιτεκτονικής συστήματος, με χρήση ασύρματων και ενσύρματων τεχνολογιών, ώστε να χρησιμοποιηθούν οι ελάχιστες δυνατές καλωδιώσεις. Το εν λόγω σύστημα θα δύναται να επεκταθεί τόσο με ενσύρματα τεχνολογικά μέσα, όσο και με ασύρματα, έχοντας ως στόχο τη χρήση των ελάχιστων δυνατών παρεμβάσεων στο χώρο που απαιτούνται, για διελεύσεις καλωδιώσεων. Αναλυτικότερα, απαιτείται η εγκατάσταση τριάντα (30) εικονοληπτών και τεσσάρων (4) καταγραφικών, τριάντα δύο εισόδων (32) μέγιστο το καθένα. Η μετάδοση της εικόνας στο Κέντρο Ελέγχου (Control Room) που θα δημιουργηθεί εντός του Πάρκου, θα γίνεται μέσω link τα οποία θα βρίσκονται σε οπτική επαφή μεταξύ τους για απρόσκοπτη μετάδοση της εικόνας.
 • Λόγω της ιδιομορφίας του χώρου και της ηλεκτροδότησης ορισμένων σημείων του πάρκου, θα τοποθετηθούν άμεσα δύο εικονολήπτες στην εκάστοτε πύλη εισόδου (πύλη 1, 2, 3 και πύλη εισόδου από το κατάστημα ψυχαγωγίας). Οι εικονολήπτες της κάθε πύλης θα βρίσκονται εκατέρωθεν ο ένας του άλλου, με σκοπό τη λήψη διασταυρώμενων πλάνων βιντεοεπιτήρησης. Στον τομέα της Διαδρομής, θα εγκατασταθούν οι υπόλοιποι εικονολήπτες.
 • Για την υλοποίηση του ανωτέρου σχεδίου ασφαλείας, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία κατάλληλων υποδομών στο υπάρχον κτίριο. Απαιτείται η δημιουργία ειδικού χώρου ασφαλείας με αποκλειστικό αντικείμενο εργασίας τη Βιντεοεπιτήρηση του πάρκου. Ο εν λόγω χώρος θα χρησιμοποιείται ως κέντρο ελέγχου, εντός του οποίου θα βρίσκονται σε μόνιμη βάση χειριστές των συστημάτων και ο υπεύθυνος ασφαλείας. Από εκεί θα γίνεται έλεγχος των συστημάτων και διαχείριση συμβάντων. Τα συστήματα, θα έχουν και τη δυνατότητα να συνδεθούν με 24ωρο Κέντρο Λήψεως Σημάτων & Εικόνας εταιρίας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Παράλληλα, τα οχήματα Patrol τα οποία θα περιπολούν το πάρκο, θα ελέγχονται ηλεκτρονικά ως προς την ακριβή θέση τους, την διαδρομή περιπολίας τους και τις στάσεις που πραγματοποιούν σε 24ωρη βάση.
 • Τα ως άνω συστήματα ασφαλείας θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρουν τις τεχνικές προδιαγραφές, ως περιγράφονται στο παράρτημα Ι της παρούσης.

 

 

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 • Ο φάκελος προσφοράς, που θα υποβληθεί, θα συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς κλειστούς φακέλους, το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και το φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.
 • Στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής θα υπάρχει υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομισθούν τα κάτωθι:
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:
 • δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο,
 • παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Φορέα Διαχείρισης, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του έργου ή της υπαναχώρησης του Φορέα Διαχείρισης,
 • θα τηρηθεί ρητά και απαρέγκλιτα η τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές,
 • θα χρησιμοποιήσει εργατικό προσωπικό, που διαθέτει εμπειρία και ικανότητα, έτσι όπως προβλέπεται από το νόμο και
 • το εργατικό προσωπικό θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα και θα είναι εκπληρωμένες όλες οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς τους εργαζομένους (μισθοί, ασφαλιστικές εισφορές).
 • Άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 1, του Ν.2518/97, όπως ισχύει.
 • Κατάσταση προσωπικού από αρμόδια αρχή από την οποία θα αποδεικνύεται ότι ο οικονομικός φορέας διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) Τεχνολόγους – Ηλεκτρονικούς, οι οποίοι θα απασχολούνται στον οικονομικό φορέα με πλήρη απασχόληση και θα είναι υπεύθυνοι για τη σύνδεση των συστημάτων ασφαλείας στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων. Η κατάσταση προσωπικού θα συνοδεύεται από τις σχετικές άδειες Εργασίας προσωπικού Ασφαλείας κατηγορίας Β’.
 • Εκτυπώσεις μιας ημέρας, εντός του τελευταίου τριμήνου, σχετικές με τη λήψη πληροφοριών από τη θέση των οχημάτων patrol και τις διαδρομές τους (στάσεις, χρόνος αναμονής, ταχύτητα κίνησης κ.λ.π.), ώστε να αποδεικνύεται η ύπαρξη Ιδιόκτητου Κέντρου Λήψεως Σημάτων, Αναφορών & Συντονισμού (Κ.Λ.Σ.), εγκατεστημένου στη φυσική έδρα της εταιρείας, το οποίο θα λαμβάνει ηλεκτρονικά το στίγμα της θέσης όλων των οχημάτων patrol σε πραγματικό χρόνο.
 • Εκτυπώσεις μιας ημέρας του ιστορικού παρακολούθησης των φυλάκων, εντός του τελευταίου τριμήνου, ως αποδεικτικό στοιχείο ότι το ιδιόκτητο Κέντρο Λήψεως Σημάτων, Αναφορών & Συντονισμού (Κ.Λ.Σ.), θα έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ελέγχου των θέσεων όλων των φυλάκων (εποχούμενων & στατικών), μέσω γεωεντοπισμού (GPS) και σε πραγματικό χρόνο (σημειακή αναγνώριση).
 • Τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή συμβάσεις, από έργα τα οποία ο προσφέρων έχει ολοκληρώσει κατά την τελευταία τριετία (2017,2018,2019), από τις οποίες να προκύπτει η εμπειρία του στις εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας και στην εκτέλεση περιπολιών με οχήματα Patrol, με ετήσιο σχετικό συμβατικό αντικείμενο ίσο ή μεγαλύτερο των 200.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α αθροιστικά. Το ποσό μπορεί να προκύπτει από το άθροισμα το πολύ τριών συμβάσεων για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 • Τα κάτωθι αποδεικτικά μέσα συμμόρφωσης με πρότυπα ποιότητας:
 • Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται από τον οικονομικό φορέα πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 ή άλλου ισοδύναμου,
 • Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα ότι το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζεται από τον οικονομικό φορέα πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 ή άλλου ισοδύναμου,
 • Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα για το Σύστημα διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών το ISO/IEC 27001:2013,
 • Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα για το Σύστημα διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία το ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007,
 • Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας το ISO 22301:2012,
 • Βεβαίωση ότι εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφάλειας, ακολουθώντας τις αρχές και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ISO 18788:2015,
 • Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα για το Σύστημα Διαχείρισης για την καταπολέμηση της Διαφθοράς το ISO 37001:2016,
 • Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα για το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας το ISO 39001:2012,
 • Βεβαίωση ότι εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης Ασφάλειας, ακολουθώντας τις αρχές και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ISO 26000:2010.
  • Στο φάκελο οικονομικής προσφοράς θα αναγράφεται υποχρεωτικά η τελική τιμή προσφοράς του έργου, χωρίς ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και των συνθηκών της παρούσας πρόσκλησης.
  • Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει συμπληρωματικά με την προσφορά του να καταθέσει αντίγραφα σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ασφαλιστικής ενημερότητας, φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικού ΓΕΜΗ και απόσπασμα(τα) των απαραίτητων ποινικών μητρώων, όπως προβλέπει ο ν.4412/2016.
  • Η ισχύς των προσφορών πρέπει να είναι δύο (2) μήνες και να αναφέρεται στην προσφορά.
  • Προσφορές που αποκλίνουν από τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις θα κριθούν ως απαράδεκτες και θα απορριφθούν. Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο, θεωρούνται απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν.
  • Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών θα είναι η 30η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11.00π.μ. στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης, που βρίσκονται στη Σπύρου Μουστακλή 23, Ίλιον 13 122 – Πάρκο Τρίτση.
  • Η υποβολή των προσφορών μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από την υποψήφια εταιρία πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή 23, 13122,  Ίλιον, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» υπόψη κυρίας Μίνας Χατζηαθανασίου, Γενικής Διευθύντριας (τηλ. επικοινωνίας: 2102323163). Στην περίπτωση αποστολής των προσφορών ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία και ώρα που φέρει ο συστημένος φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην προσφορά των υποψηφίων.

 

Πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές του έργου: Κα Μ. Χατζηαθανασίου

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΛΑΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΛΑΞΗ