Ο Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων για την διακόσμηση των κοινοχρήστων χώρων του Μητροπολιτικού πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές:

 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 • Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) διακοσμητικών εναέριων φωτεινών παραστάσεων, που θα αναρτηθούν στις κεντρικές εισόδους του Μητροπολιτικού Πάρκου.
 • Προμήθεια και τοποθέτηση, 1500 τεμαχίων μικρολαμπάκια των 100 λαμπτήρων το κάθε τεμάχιο, σε επιλεγμένα δέντρα της κεντρικής διαδρομής του Πάρκου, την οποία χρησιμοποιεί το πλήθος των επισκεπτών του Πάρκου.
 • Προμήθεια και τοποθέτηση εικοσιτεσσάρων (24) κουρτίνων φωτισμού, οι οποίες θα τοποθετηθούν στα στηθαία επιλεγμένων γεφυρών επί της κεντρικής διαδρομής του Πάρκου.
 • Στην παρούσα προσφορά συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά, η τοποθέτηση και η αποξήλωση των ειδών μετά το πέρας των εορτών.
 • Η τοποθέτηση των ανωτέρω ειδών, πρέπει να γίνει εντός μίας εβδομάδας από την υπογραφή της σύμβασης.
 • Τα ανωτέρω είδη, μετά το πέρας των εορτών, θα αποθηκευθούν, σε χώρο του Φορέα Διαχείρισης, για την φύλαξη και την επαναχρησιμοποίησή τους.

 

Η εκτιμώμενη δαπάνη για το σύνολο της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 19.728,00€ πλέον του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Φ.Δ. οικ. έτους 2020 (ΚΑ Λογιστικής 64), όπως ισχύει.  Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης Τρίτσης, Σπύρου Μουστακλή  23, στο Ίλιον, μέχρι την 30η   Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:00, σε σφραγισμένο φάκελο.

 

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

2.1       Ο φάκελος προσφοράς, που θα υποβληθεί, θα συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς κλειστούς φακέλους, το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και το φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.

2.2       Στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής θα υπάρχει υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομισθούν τα κάτωθι:

 

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:
  • δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο,
  • παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Φορέα Διαχείρισης, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του έργου ή της υπαναχώρησης του Φορέα Διαχείρισης,
  • θα τηρηθεί ρητά και απαρέγκλιτα η τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές,

 

 1. Τα κάτωθι αποδεικτικά μέσα συμμόρφωσης με πρότυπα ποιότητας:
  • Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται από τον οικονομικό φορέα πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 ή άλλου ισοδύναμου,
  • Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα ότι το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζεται από τον οικονομικό φορέα πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 ή άλλου ισοδύναμου,
  • Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται από τον οικονομικό φορέα πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO – 45001 ή άλλου ισοδύναμου,
  • Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων και συσκευασιών καθώς και Συσκευασιών.
  • Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα με CE σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 60598, EN 62031, EN 62471, EN 62493, EMC Directive 2014/30/EU, EN 55015, EN 61000.

 

2.3       Στο φάκελο οικονομικής προσφοράς θα αναγράφεται υποχρεωτικά η τελική τιμή προσφοράς της προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και των συνθηκών της παρούσας πρόσκλησης.

2.4       Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει συμπληρωματικά με την προσφορά του να καταθέσει αντίγραφα σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ασφαλιστικής ενημερότητας, φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικού ΓΕΜΗ και απόσπασμα(τα) των απαραίτητων ποινικών μητρώων, όπως προβλέπει ο ν.4412/2016.

2.5       Η ισχύς των προσφορών πρέπει να είναι ενός (1) μήνα και να αναφέρεται στην προσφορά.

2.6       Προσφορές που αποκλίνουν από τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις θα κριθούν ως απαράδεκτες και θα απορριφθούν. Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο, θεωρούνται απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν.

2.7       Προϋπόθεση για την έγκυρη συμμετοχή στην διαδικασία ανάθεσης είναι η κατάθεση προσφοράς που να αφορά στο σύνολο της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών μεταφοράς, τοποθέτησης και αποξήλωσής τους.

2.8       Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών θα είναι η 30η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00π.μ. στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης, που βρίσκονται στη οδό Σπύρου Μουστακλή 23, Ίλιον 13 122 – Πάρκο Τρίτση.

2.9       Η υποβολή των προσφορών μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από την  υποψήφια εταιρία πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή 23, 13122,  Ίλιον, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» υπόψη κυρίας Μίνας Χατζηαθανασίου, Γενικής Διευθύντριας (τηλ. επικοινωνίας: 2102323163). Στην περίπτωση αποστολής των προσφορών ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία και ώρα που φέρει ο συστημένος φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην προσφορά των υποψηφίων.

 

Πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της προμήθειας: Κα Μ. Χατζηαθανασίου

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σταύρος Ζωγραφάκης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΑΜΠΑΚΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ