Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους για την απ΄ευθείας ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες συντήρησης των ξύλινων στοιχείων των γεφυρών-διαδρομών του Πάρκου» προϋπολογισθείσας αξίας 19.939,00 € (δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα εννέα ευρώ) πλέον Φ.Π.Α 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν κλειστό φάκελο προσφοράς για το έργο μέχρι και την 16η  Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00 στο Πρωτόκολλο του Φορέα Διαχείρισης, που βρίσκεται στη Σπύρου Μουστακλή 23, Ίλιον 13 122 – Πάρκο Τρίτση, αναγράφοντας εμφανώς τα κάτωθι στοιχεία

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

«Υπηρεσίες συντήρησης των ξύλινων στοιχείων των γεφυρών-διαδρομών του Πάρκου»

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου-Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος: 320/07.07.2020

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 16 Ιουλίου  2020

Ο φάκελος προσφοράς, που θα υποβληθεί, θα συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς κλειστούς φακέλους, το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και το φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.

Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, χωρίς ΦΠΑ.

 

Στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής  θα υπάρχει υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:

  • δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο,
  • παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Φορέα Διαχείρισης, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του έργου ή της υπαναχώρησης του Φορέα Διαχείρισης ή της κρίσης της Επιτροπής Ανάθεσης
  • θα τηρηθεί ρητά και απαρέγκλιτα η τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές του έργου
  • πριν την έναρξη των εργασιών θα εγκρίνονται όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση του έργου, από την επίβλεψη
  • θα χρησιμοποιήσει εργατικό προσωπικό, που διαθέτει εμπειρία και ικανότητα, έτσι όπως προβλέπεται από το νόμο και
  • το εργατικό προσωπικό θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα και θα είναι εκπληρωμένες όλες οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς τους εργαζομένους (μισθοί, ασφαλιστικές εισφορές)

Στο φάκελο οικονομικής προσφοράς θα αναγράφεται υποχρεωτικά η τελική τιμή προσφοράς του έργου, χωρίς ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και των συνθηκών του έργου, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί εντός  ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας « Αντώνης Τρίτσης» .

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 16η Ιουλίου 2020, και ώρα 13:30 στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης, που βρίσκονται στη Σπύρου Μουστακλή 23, Ίλιον 13 122 – Πάρκο Τρίτση.

Πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές του έργου:

Κα Μ. Χατζηαθανασίου

Τηλ: 210-2323163
210-2323181