Φορέας
Διαχείρισης

Θεσμικό πλαίσιο

Η έκταση των 913 στρεμμάτων του Πάρκου (πρώην ΒΚ 822 δημόσιο ακίνητο) έχει παραχωρηθεί στον Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ). Η παραχώρηση έγινε το 1993 και ανανεώθηκε το 2003.

ΚYA ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/2343/174 (ΦΕΚ 207/Β/2019). «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας “Αντώνης Τρίτσης”» 

Σκοπός

• Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών και μαθητών, καθώς και η ανάδειξη της ιδιαίτερης αξίας του πρασίνου εντός του αστικού ιστού, με κάθε πρόσφορο μέσο, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εντός του πάρκου, αλλά και εκτός αυτού, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

• Η εκπόνηση μελετών και η υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας και εκπαίδευσης στο χώρο του Πάρκου, στον αστικό ιστό και στο φυσικό περιβάλλον της Αττικής.

• Η διαχείριση και προστασία των θεσμοθετημένων υγρότοπων «Ρέμα Πύργου Βασιλίσσης» και «Τεχνητός Υγρότοπος Νερών Πύργου Βασιλίσσης», όπως και της ορνιθοπανίδας και των άλλων μορφών άγριας ζωής που αυτοί φιλοξενούν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής (Ν. 4277/2014) και της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας,

Για την εκπλήρωση των σκοπών και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, ο Φορέας Διαχείρισης συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες επιχειρήσεις και κάθε άλλο αρμόδιο οργανισμό του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Συνεργάζεται επίσης με ημεδαπά και αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα ή οργανισμούς του ιδίου ή συγγενούς επιστημονικού ενδιαφέροντος, επιστημονικούς φορείς, μητροπολιτικά πάρκα, βοτανικούς κήπους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και με νομικά πρόσωπα και, κατά προτεραιότητα με φορείς της κοινωνικής οικονομίας ή φυσικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα (μελετητές, εμπειρογνώμονες, ερευνητές κ.λπ.), που δραστηριοποιούνται στα πεδία αρμοδιότητάς του. Ο Φορέας Διαχείρισης έχει κοινωφελή χαρακτήρα και είναι μη κερδοσκοπικός, τυχόν δε έσοδα από τις δραστηριότητές του διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων και την επίτευξη των σκοπών του.

 

 

Συνεργαζόμενοι φορείς 

Yποστηρικτές

Φεβρουάριος 2022
Ευγενική χορηγία της ΙΚΕΑ με προϊόντα και εξοπλισμό για τη διαμόρφωση αίθουσας στην Οθωνική Αυλή για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ιούνιος 2018
Τα εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου προσέφεραν στο Μητροπολιτικό Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης” έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και δύο προτζέκτορες, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Φορέα Διαχείρισης.

Δεκέμβριος 2017
Την 15η Δεκεμβρίου 2017 υπεγράφη Σύμβαση Χορηγίας μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας “INTERAMERICAN Ελληνική Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζημειών ΑΕ” και του Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης”, με αντικείμενο την ανακαίνιση του εσωτερικού χώρου όπου στεγάζεται η “Κιβωτός των Σπόρων” όσο και του περιβάλλοντα χώρου αυτής καθώς και της ανάδειξης της Κιβωτού.