Αίτηση 
Χορήγησης 
Άδειας χώρου
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 207

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/2343/174 Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».

  Άρθρο 11

  Κανόνες χρήσης και όροι παραχώρησης χώρων για πολιτιστικές και άλλες συναφείς εκδηλώσεις

  1. Με την απόφαση του Δ.Σ. του Φ.Δ. για την εκάστοτε παραχώρηση ορίζεται και το αντάλλαγμα αυτής, εφόσον προβλεφθεί. Το αντάλλαγμα αυτό καλύπτει και το χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία του χώρου και τις πρόβες, προκαταβάλλεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί από τον Φ.Δ. στον ενδιαφερόμενο, σε χρόνο που θα οριστεί με την απόφαση παραχώρησης και σε κάθε περίπτωση πριν από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
  2. Σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε οποιοδήποτε φορέα κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η παραχώρηση γίνεται χωρίς αντάλλαγμα για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο, εκτός αν κρίνεται διαφορετικά από το Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο παραχωρησιούχος βαρύνεται με την πληρωμή στον Φ.Δ. της δαπάνης για τα λειτουργικά έξοδα του χώρου και την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, το ποσό της οποίας (δαπάνης) ορίζεται στην

  απόφαση παραχώρησης.

  1. Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης χωρίς αντάλλαγμα ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να αναγράφει στα έντυπα ή στα ψηφιακά κείμενα του, με τα οποία γνωστοποιεί την εκδήλωση του, την φράση: «Με την υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου

  «Αντώνης Τρίτσης»» δίπλα στο λογότυπο του Πάρκου.

  1. Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει με δική του επιμέλεια και δαπάνη: α) Τη φύλαξη του χώρου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του, β) Την καθαριότητα του χώρου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση όπως και την απομάκρυνση των απορριμμάτων από τον χώρο του Πάρκου, γ) Τη σήμανση των διαδρομών πρόσβασης στον χώρο της εκδήλωσης, δ) Τη λήψη μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος, ε) Τη λήψη μέτρων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, στ) Την άμεση αποκατάσταση κάθε ζημίας ή βλάβης που τυχόν προκληθεί στο θέατρο και στους λοιπούς χώρους, στις εγκαταστάσεις τους και στις υποδομές τους γενικά.
  2. Ο Φ.Δ. δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη (αστική, ποινική, φορολογική κ.λπ.) πέραν της παραχώρησης των χώρων εκδηλώσεων, ως έχουν, περιλαμβανομένων τυχόν τεχνικών ή άλλων ελλείψεων, για τις οποίες οφείλει να μεριμνά ο παραχωρησιούχος.
  3. Κατά το χρόνο προετοιμασίας της εκδήλωσης, διενέργειας της και μεταφοράς του σχετικού εξοπλισμού μετά την ολοκλήρωση της, ο Φ.Δ. δεν υπέχει οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη για ατυχήματα που θα συμβούν στον υπό παραχώρηση χώρο και στους πλησίον αυτού χώρους που θα σχετίζονται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με την εκδήλωση.
  4. Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία και στάθμευση παντός είδους οχήματος στο Πάρκο, πλην των απολύτως αναγκαίων για την μεταφορά εξοπλισμού, συντελεστών και αποκομιδής απορριμμάτων, τα οποία και θα απομακρύνονται αμέσως. Επιτρέπεται η μεταφορά ΑΜΕΑ.
  5. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις αδειοδότησης της δραστηριότητάς του (εφόσον απαιτείται) και τις απαγορεύσεις για ηχορύπανση.
  6. Απαγορεύεται η παραχώρηση των προοριζόμενων, για διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων, χώρων του Πάρκου, για την πραγματοποίηση χορών, γλεντιών, συνεστιάσεων και άλλων εκδηλώσεων που αντίκεινται στις διατάξεις του Παρόντος Κανονισμού και δεν συνάδουν με το χαρακτήρα του Πάρκου.
  7. Απαγορεύεται η διοργάνωση εκδηλώσεων μαζικής εστίασης (παιδικά πάρτυ, δεξιώσεις γάμων, αρραβώνων κ.λπ.) χωρίς την αντίστοιχη αδειοδότηση από το Φ.Δ.
  8. Σε κάθε χορηγούμενη παραχώρηση θα περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο παραχωρησιούχος έλαβε γνώση του παρόντος Κανονισμού και τον αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
  9. Τυχόν παραβίαση των ανωτέρω όρων, πλην των ποινικών και φορολογικών κυρώσεων, συνεπάγεται και τον αποκλεισμό του παραχωρησιούχου από κάθε μελλοντική παραχώρηση.