Με την υπ’ αριθ. 185.3.1./2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου , εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της πρότασης με τίτλο “ Περιβαλλοντική Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» ” την οποία κατέθεσε ο Φορέας Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων & Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» στα πλαίσια του Προγράμματος « Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Δράσεις 2020 » .

Το ύψος της χρηματοδότησης του προγράμματος “ Περιβαλλοντική Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» ” ανέρχεται σε 3 εκατ. €. και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Καινοτόμες Δράσεις – Έξυπνες Πόλεις».

Το ολοκληρωμένο Έργο “ Περιβαλλοντικής Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» ” στοχεύει στην αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων του Πάρκου και την ανάδειξη τόσο αυτού όσο και όλης της ευρύτερης περιοχής που το περικλείει.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αναβάθμισης περιλαμβάνει μια σειρά παρεμβάσεων όπως η στεγάνωση της 5ης λιμνοδεξαμένης και του αντίστοιχου καναλιού που διατρέχει μεγάλο τμήμα του Πάρκου και καταλήγει στην 6η αντίστοιχη λιμνοδεξαμενή, αλλά και η δημιουργία έξυπνων διαδραστικών διαδρομών και υποδομών που θα στοχεύουν στην ενημέρωση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή των επισκεπτών του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης».

Στους στόχους του έργου ενσωματώνονται οι πολιτικές και οι προτεινόμενες δράσεις της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, οι οποίες βρίσκονται σε άρρηκτη διασύνδεση κα συνοχή με τις στρατηγικές επιδιώξεις της Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους 17 Στόχους. Η επίτευξη των στόχων είναι καθήκον όλων των κρατών μέλλον για ένα δικαιότερο , πιο ειρηνικό και υγιή πλανήτη.