Τετράμηνης Διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων
αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΑΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έντυπο Αίτησης

Έγκριση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12-04-2020 (ΑΔΑ: ΡΟΚΚ465ΧΞΚ-ΞΗ7) Πρόσκλησης του Φ.Δ. για πρόσληψη προσωπικού

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΕΔΩ